คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีรดา ส่งสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปลา ขินแขม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริมงคล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ฐิติพงศ์ประภัทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม-กีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิรชา พิลาวรรณ
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3