คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรินันท์ คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรณัฐ คมทัศนีย์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศจีรา ธีรเนตร
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไชยเดช กุลนันทศรี
ตำแหน่ง : กิจกรรม - กีฬา
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤตพร ภู่สงค์
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ระดับชั้น : ม.2/2