คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐดนัย คมทัศนีย์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุพร. แซ่โค้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. เดชสิทธิ์ ทองทรัพย์ใหญ่
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ศิวะ. สร้อยสาวะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : น.ส พลอยไพลิน มะกรครรภ์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น :