กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุกัญญา คำเฮียง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1