กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา คำเฮียง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2