กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา คำเฮียง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3