ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุกัญญา คำเฮียง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2