กิจกรรม ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม ปีการศึกษา 2557 เทอม 1

02-05-57           แสดงผลงานภาคฤดูร้อน
09-05-57           ตรวจสอบสุขลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนฯ
15-05-57           ปฐมนิเทศนักเรียน
19-05-57           ต้อนรับคุณพ่อจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล
26-05-57           ค่ายพุทธบุตร ม.1-3 (26-28 พฤษภาคม 2557)
30-05-57           กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก
05-06-57           มิสซาเปิดปีการศึกษา 2557
12-06-57           กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
13-06-57           กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือ
13-06-57           ศาสตร์และศิลป์วิถีชาวสวนจอมทอง
18-06-57           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
20-06-57           รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น
20-06-57           เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
21-06-57           ประชุมผู้ปกครอง
24-06-57           กิจกรรมวันสุนทรภู่
24-06-57           ประชุมครูบรรณารักษ์ฝ่ายการศึกษา
30-06-57           ประชุมคณะกรรมการวิชาการเขต 3
01-07-57           ประชุมผู้ช่วยอนุบาลฝ่ายการศึกษา
01-07-57           วันสถาปนาลูกเสือ
03-07-57           ฟาร์มเฮ้าส์เข้าจัดกิจกรรม ขบวนการทานครบหมู่ ครั้งที่ 1
10-07-57           เคารพพระธาตุนักบุญยอร์นที่ 23 และจอร์นปอลที่ 2
10-07-57           ครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
10-07-57           แห่เทียนจำนำพรรษา
16-07-57           ค่ายพุทธบุตร ป.4-6 (16-18 กรกฏาคม 2557)
21-07-57           ทัศนศึกษา ป.1-3
22-07-57           ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนชั้น ป1 และป.6
28-07-57           มอบรางวัลห้องสมุดดีเด่น
28-07-57           กิจกรรมหน้าห้องหน้ามอง ครั้งที่ 1
29-07-57           กิจกรรมวันภาษาไทย
30-07-57           ประชุมโรงเรียนเอกชนกลุ่ม 19
02-08-57           ศึกษาดูงานแนะแนว โรงเรียนสตรีวิทยา 2
04-08-57           กิจกรรมหน้าห้องหน้ามอง ครั้งที่ 2
06-08-57           ฟาร์มเฮาส์เข้าจัดกิจกรรม ขบวนการทานครบหมู่ ครั้งที่ 2
06-08-57           กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
21-08-57           นิเทศอนุบาล
15-08-57           กิจกรรมหน้าห้องหน้ามอง ครั้งที่ 3
19-09-57           กิจกรรมพับกระดาษ
04-10-57           ค่ายลูกเสือ ป.4-6

กิจกรรม ปีการศึกษา 2557 เทอม 2
15-10-57           ปรับปรุงระบบเครือข่าย Network WiFi
24-10-57           ปรับปรุงประตูโรงเรียนทั้ง 2 ประตู และแท่นแม่พระหน้าห้องธุรการ
31-10-57           กิจกรรมวันฮาโลวีน
05-11-57           กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5-7 พ.ย. 57
15-11-57           ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ทุกระดับชั้น
17-11-57           นักเรียนรับรางวัลที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด
20-11-57           ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
21-11-57           สำนักงานเขตจอมทองร่วมกับสาธารณสุขเข้าตรวจโรงอาหารของโรงเรียนฯ
11-24-57           กิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมลฑลกรุงเทพฯ เขต 3
25-11-57           วันวชิราวุธ
25-11-57           ศึกษาดูงานห้องสมุด
28-11-57           คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน เข้าถวายพระพร ณ ร.พ.ศิริราช
04-12-57           กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
23-12-57           ครูในดวงใจ ร.ร.แม่พระประจักษ์
23-12-57           วันคริสตสมภพ
09-01-58           กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14-01-58           กิจกรรมกีฬาสี
16-01-58           งานวันครู
23-01-58           ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
27-01-58           อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ป.1-3
28-01-58           อบนมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นอนุบาล
02-01-58           สอบ O-Net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557
06-02-58           งานบัณฑิตน้อย
06-02-58           กิจกรรม ปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
11-02-58           มิสซาปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16-02-58           กิจกรรมวันวาเลนไทน์
16-02-58           โครงการ English In mind
16-02-58           โครงการพัฒนาศักยภาพสู่อาชีพ
16-02-58           ประเมินห้องสมุด
25-02-58           อำลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
04-03-58           ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3