คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง อิทธิพล ศรีรัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสมโภชน์ พูลโภคผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :