คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงธนากร เลาหบุตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง อิทธิพล ศรีรัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : มาเชอร์ดาเรีย นงค์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง