ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ม.พ.0011/ปกศ.2566 เรื่อง เชิญประชุมผู้ปกครองและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนจากโครงการเรียนฟรี15ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1) 31 พ.ค. 66
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ปี การศึกษา 2565 งานวิชาการ เขต 3 อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ (อ่าน 165) 03 มี.ค. 66
ที่ ม.พ.080/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งการเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน(Summer) (อ่าน 213) 15 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคทุกระดับชั้น ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 185) 09 ก.พ. 66
ที่ ม.พ.066/ปกศ.2565 เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 246) 21 ธ.ค. 65
ที่ ม.พ.064/ปกศ.2565 เรื่องแจ้งกำหนดการช่วงเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566 (อ่าน 242) 15 ธ.ค. 65
ที่ ม.พ.059/ปกศ.2565 เรื่อง การเดินทางมาร่วมงานราตรีฟ้าใส2022 (อ่าน 262) 11 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 246) 06 ธ.ค. 65
ที่ ม.พ052/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจAPEC ครั้งที่29 (อ่าน 328) 04 พ.ย. 65
ที่ม.พ.051/ปกศ.2565 เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังนโยบาย แนะแนวการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ต่อ ม.1และรับผลการเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 322) 03 พ.ย. 65
ที่ ม.พ.049/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 292) 26 ต.ค. 65
ที่ม.พ.048/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 315) 26 ต.ค. 65
ที่ ม.พ.047/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และกำหนดการชำรำเงิน ภาคเรียนที่2/2565 (อ่าน 270) 26 ต.ค. 65
ที่ ม.พ.045/ปกศ.2565 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ"เตรียมความพร้อมสู่O-NET (อ่าน 249) 25 ต.ค. 65
ที่ม.พ046/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็นและกำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/ 2565 (อ่าน 261) 25 ต.ค. 65
ที่ ม.พ.038/ปกศ.2565 เรื่อง การรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาล (อ่าน 415) 16 ก.ย. 65
ที่ ม.พ.039/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 (อ่าน 371) 16 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 473) 05 ก.ย. 65
ที่ ม.พ.035/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการและค่าดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 473) 05 ส.ค. 65
ที่ ม.พ.033/ปกศ.2565 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา(ป.4-6) ปนะจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 452) 03 ส.ค. 65
ที่ม.พ.034/ปกศ.2565 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา(อ.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 443) 03 ส.ค. 65
ที่ ม.พ.028/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ (อ่าน 441) 27 ก.ค. 65
ที่ม.พ.017/ปกศ.2565เรื่อง การขอรับค่าเครื่องแบบนักเรียน รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จากโครงการเรียนฟรี15ปี (อ่าน 549) 16 มิ.ย. 65
ที่ม.พ.009/ปกศ.2565เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 487) 31 พ.ค. 65
ที่ ม.พ.007/ปกศ.2565 แจ้งหยุดเรียน วันที่23พ.ค.2565 (อ่าน 438) 21 พ.ค. 65
ที่ ม.พ.002/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และกำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 (อ่าน 433) 18 พ.ค. 65
ที่ ม.พ.003/ปกศ.2565 เรื่อง แจ้งการทำบัตรนักเรียน(Smart Card) (อ่าน 406) 18 พ.ค. 65
ที่ ม.พ005/ปกศ.2565เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 404) 18 พ.ค. 65
ที่ ม.พ.057/ปกศ.2564 เรื่อง การปรับ-ลดอัตราค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ทานอาหารโรงเรียน (อ่าน 682) 25 ก.พ. 65
ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯปลายภาคเรียนที่2/2564 ระดับชั้น ป.1-ม.3 (อ่าน 660) 23 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.052/ปกศ.2564เรื่องแจ้งกำหนดการต่างๆ(ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) (อ่าน 562) 18 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.049/ปกศ.2564เรื่อง แจ้งการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน(Summer) (อ่าน 525) 04 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.050/ปกศ.2564 เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 553) 04 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.046/ปกศ.2564 เรื่อง แจ้งการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565 (อ่าน 506) 04 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.047/ปกศ.2564 เรื่อง แจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี1 ปีการศึกษา2565และหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา (อ่าน 482) 04 ก.พ. 65
ที่ม.พ.048/ปกศ.2564 เรื่อง การรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบNew Normal (อ่าน 469) 04 ก.พ. 65
ที่ ม.พ.041/ปกศ.2564เรื่อง การรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาล ครั้งที่ 2ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 599) 28 ม.ค. 65
ที่ ม.พ.036/ปกศ.2564เรื่อง การรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาลครั้งที่1ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 475) 14 ธ.ค. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ป.1-ม.3 (อ่าน 462) 08 ธ.ค. 64
ที่ม.พ.031/ปกศ.2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษเย็น และกำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 478) 03 ธ.ค. 64
ที่ ม.พ.029/ปกศ.2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และกำหนดการชำระเงิน ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 468) 25 พ.ย. 64
ที่ม.พ.030/ปกศ.2564เรื่อง แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 517) 25 พ.ย. 64
การขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 544) 09 ก.ย. 64
ใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) (อ่าน 522) 09 ก.ย. 64
ที่ม.พ.085/ปกศ.2563เรื่อง แจ้งกำหนดการต่างๆ (อ่าน 815) 24 มี.ค. 64
ที่ม.พ.084/ปกศ.2563เรื่อง การรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาล ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่2/2563 (อ่าน 856) 19 มี.ค. 64
ที่ม.พ.079/ปกศ.2563 เรื่องการรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาลครั้งที่2/2563 (อ่าน 778) 04 มี.ค. 64
ที่ม.พ.080/ปกศ.2563เรื่องการขอรับเงินคืน ค่าธรรมเนียมอื่น (อ่าน 779) 04 มี.ค. 64
ที่ม.พ.078/ปกศ.2563 เรื่องแจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นมํธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564และหลักเกณฑ์การขอร (อ่าน 797) 04 มี.ค. 64
ที่ม.พ070/ปกศ.2563 เรื่อง การรับนมจากโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของรัฐบาล ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2/ (อ่าน 846) 16 ก.พ. 64