ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงโคลด์ ราแปง
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลียว ชินสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ และผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเยราลด์ ฟอร์แตง
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2518
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุเทพ พงษ์วิรัชไชย
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : (พระสังฆราช)บาทหลวงพิบูลย์ วิศิฐนนทชัย
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์บุญช่วย ศีลประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุชาดา ศรีสุระ
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไพฑูรย์ หอมจินดา
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์รำไพ ศุระศรางค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสมพร เส็งเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุชาดา ศรีสุระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุชาดา ศรีสุระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สุรีย์พร สินประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงแก้ว จันทรสูตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประทีป สุทธินาวิน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนรับใบอนุญาต ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2564
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560 - พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงธนากร เลาหบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนรับใบอนุญาต ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน