ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนุชนารถ ปั้นฉาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2