กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุชนารถ ปั้นฉาย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางธนิษฐ์นันท์ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ