กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนุชนารถ ปั้นฉาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2