กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุชนารถ ปั้นฉาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธนิษฐ์นันท์ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ