กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ศรีวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางยุพิน จันทองแท้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1