กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ศรีวารี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางยุพิน จันทองแท้
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสมศรี ขำเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสังวาลย์ หาญอยู่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึก
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1