ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ศรีวารี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางยุพิน จันทองแท้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสมศรี ขำเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสังวาลย์ หาญอยู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2