กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ศรีวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสมศรี ขำเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสังวาลย์ หาญอยู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางยุพิน จันทองแท้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2