กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวิตรี ศรีวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสมศรี ขำเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางยุพิน จันทองแท้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1