บุคลากรทางการศึกษา, เจ้าหน้าที่

นายราเมศ ทองประดิษฐ์
ธุรการ-การเงิน

นางสาวสุนิสา สมตัว
ธุรการ-การเงิน

นางสาวกรวิกา ปั้นก้อง
งานทะเบียน

นายสุรพงษ์ ธงไชยะ
งานวิชาการ

นางสาวปาระวี อาทยะกุล
งานห้องสมุด