ปฐมวัย

คุณครูนฤมล ไกรนอก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
หัวหน้าปฐมวัย

คุณครูศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

คุณครูหทัยรัตน์ เปรี่ยมตราชู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

คุณครูนภาลัย วิเศษกิจจา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

คุณครูณัฐกฤตา อุปถัมภ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

คุณครูนฤสรณ์ ศิริพร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอำภา ฤกษ์ชัย
พี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวสุทธิพร แสงเขื่อน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุทัยรัตน์ สมบูรณ์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางยุพดี โกเสยะโยธิน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอุไร วงษ์ขัน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2

นางสาววรัญญา ครัวเชื้อ
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1-2