คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว

ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนภาลัย วิเศษกิจจา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางยุพดี โกเสยะโยธิน
คุณครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุทัยรัตน์ สมบูรณ์
คุณครูพี่เลี้ยง อนุบาล2/1

นางสาวอุไร วงษ์ขัน
คุณครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1