คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนฤมล ไกรนอก

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนภาลัย วิเศษกิจจา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอุทัยรัตน์ สมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล2/1

นางยุพดี โกเสยะโยธิน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุไร วงษ์ขัน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวนภัค ครัวเชื้อ