ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

คุณครูนฤมล ไกรนอก

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

คุณครูศิริพันธ์ เมืองแก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

คุณครูนภาลัย วิเศษกิจจา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุทธิพร แสงเขื่อน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล3/2

นางสาวอุทัยรัตน์ สมบูรณ์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1

นางยุพดี โกเสยะโยธิน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอุไร วงษ์ขัน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวนภัค ครัวเชื้อ
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1