ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 16.85 KB 133044
แบบการบููรณาการคุณค่าพระวรสาร Word Document ขนาดไฟล์ 19.12 KB 133212
แผนการจัดการเรียนรู้ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 136190
>หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 132828
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 178 KB 133145
คู่มือการใช้งาน iBook Author Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 132782
นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 132974
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.45 KB 133031
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ประถมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 133848
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 133114
แบบรายงานสรุปผลการประชุม สัมมนา อบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.81 KB 133092
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 117864
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 689 KB 133009
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 679 KB 133035
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.6 KB 132688
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับการศึกาาพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.8 KB 132860
การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.61 KB 132956