ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 16.85 KB 146756
แบบการบููรณาการคุณค่าพระวรสาร Word Document ขนาดไฟล์ 19.12 KB 146963
แผนการจัดการเรียนรู้ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 149948
>หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 146544
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 178 KB 146866
คู่มือการใช้งาน iBook Author Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 147065
นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 146678
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.45 KB 146733
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ประถมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 148102
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 146824
แบบรายงานสรุปผลการประชุม สัมมนา อบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.81 KB 146803
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 131566
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 689 KB 146718
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 679 KB 146740
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.6 KB 146390
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับการศึกาาพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.8 KB 146570
การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.61 KB 146669