ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสรุปผลการประชุม สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.61 KB 82516
ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 16.85 KB 82472
แบบการบููรณาการคุณค่าพระวรสาร Word Document ขนาดไฟล์ 19.12 KB 82483
แผนการจัดการเรียนรู้ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 82570
หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 82236
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 178 KB 82548
คู่มือการใช้งาน iBook Author Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 82158
นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 82413
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.45 KB 82459
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ประถมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 82440
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 82542
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 67300
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 689 KB 82445
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 679 KB 82476
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.6 KB 82120
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับการศึกาาพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.8 KB 82290
การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.61 KB 82384