ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
05 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดและประเมินผล
19 ก.พ. 62 หยุด วันมาฆบูชา
งานนโยบายและแผน
12 ก.พ. 62 ถึง 18 ก.พ. 62 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดและประเมินผล
11 ก.พ. 62 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองโรงเรียน และ ปิดปีการศึกษา 2561
งานอภิบาล
07 ก.พ. 62 โครงการรัก และเมตตาสู่ชุมชน เขตการศึกษา 3
งานอภิบาล
05 ก.พ. 62 หยุด วันตรุษจีน (Chinese New Year)
งานนโยบายและแผนงาน
25 ม.ค. 62 โครงการ Spelling Bee
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
21 ม.ค. 62 ฉลองศาสนนามซิสเตอร์ อักแนสสุรีย์พร สินประเสริฐ
งานอภิบาล
16 ม.ค. 62 หยุดวันครู
งานบุคลากร
14 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
07 ม.ค. 62 ถึง 09 ม.ค. 62 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ม.ค. 62 หยุด วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
งานนโยบายและแผนงาน
31 ธ.ค. 61 หยุดวันสิ้นปี
งานนโยบายและแผนงาน
25 ธ.ค. 61 หยุด วันคริสตมาส (Christmas Day)
งานนโยบายและแผนงาน
22 ธ.ค. 61 โครงการราตรีฟ้าใส
งานสัมพันธ์ชุมชน
21 ธ.ค. 61 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตมาส
งานอภิบาล
20 ธ.ค. 61 กิจกรรมร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส
งานแพร่ธรรม
17 ธ.ค. 61 โครงการสืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผลและประเมินผล
11 ธ.ค. 61 ถึง 12 ธ.ค. 61 สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผลและประเมินผล
10 ธ.ค. 61 หยุด วันรัฐธรรมนูญ
งานนโยบายและแผน
06 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดและประเมินผล
05 ธ.ค. 61 หยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
งานนโยบายและแผน
04 ธ.ค. 61 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
งานอภิบาล
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
26 พ.ย. 61 งานวิชาการเขตการศึกษา 3 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
งานหลักสูตรการเรียนฯ
23 พ.ย. 61 กิจกรรมสืบสานงานลูกเสือ วันมหาธีรราชเจ้า / Mahathir Royal Princess Day
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง (Loy Kratong Day )
งานสัมพันธ์ชุมชน
02 พ.ย. 61 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองศาสนานาม คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
งานอภิบาล
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
งานนโยบายและแผน
25 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดและประเมินผล
17 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดและประเมินผล
30 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 โครงการกีฬาสี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ส.ค. 61 โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
งานอภิบาล
23 ส.ค. 61 ฉลองศาสนนามซิสเตอร์ โรซาบุญเลื่อม สาระสุข
งานคุณธรรมจริยธรรม
23 ส.ค. 61 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1-3
งานคุณธรรมจริยธรรม
22 ส.ค. 61 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.4-6
งานคุณธรรมจริยธรรม
21 ส.ค. 61 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.1-3
งานคุณธรรมจริยธรรม
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 61 โครงการวิทยาศาสตร์ Walk Rally
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ
งานนโยบายและแผน
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 ส.ค. 61 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มสาระฯ สังคม
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
งานนโยบายและแผนงาน
27 ก.ค. 61 หยุดวันอาสาฬหบูชา (Asanha Bucha Day)
งานนโยบายและแผนงาน
24 ก.ค. 61 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
งานบริหารความเสี่ยง
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผลและประเมินผล
16 ก.ค. 61 ถึง 18 เม.ย. 61 สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผลและประเมินผล
06 ก.ค. 61 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
งานอภิบาล
04 ก.ค. 61 โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสืบสานกิจการลูกเสือไทย (วันสถาปนา)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 61 ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปาโลพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
งานอภิบาล
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (Sunthornpoon Day)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานบริหารความเสี่ยง
20 มิ.ย. 61 โครงการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 มิ.ย. 61 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 มิ.ย. 61 โครงการประชุมผู้ปกครอง (parents meeting)
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 มิ.ย. 61 กิจกรรมสืบสานกิจการลูกเสือไทย (เปิดกองลูกเสือ)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู (Wai Khru Day)
งานสัมพันธ์ชุมชน
25 พ.ค. 61 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
งานอภิบาล
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
งานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน