ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
07 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
08 ส.ค. 60 โครงการสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11 ส.ค. 60 พิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันแม่แห่งชาติ
งานอภิบาล
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานสัมพันธ์ชุมชน
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชย (วันแม่แห่งชาติ)
หยุดชดเชย
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 60 โครงการวิทยาศาสตร์ Walk Relly
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
23 ส.ค. 60 ฉลองศาสนนามซิสเตอร์โรซา บุญเลื่อม สาระสุข
งานอภิบาล
28 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 โครงการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
08 ก.ย. 60 โครงการ Spelling Bee
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
13 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560
งานนโยบาย และแผนงาน
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบนอกตาราง
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
26 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
02 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
02 ต.ค. 60 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ต.ค. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 โครงการจิตอาสา พาสุขใจ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
08 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 โครงการวิทยากรลูกเสือสัญจร
งานสัมพันธ์ชุมชน
08 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
งานสัมพันธ์ชุมชน
09 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานนโยบาย และแผนงาน
20 พ.ย. 60 โครงการวันวิชาการ เขต 3 โรงเรียนเซนต์แมรี่
24 พ.ย. 60 กิจกรรมสืบสานงานลูกเสือ (วันมหาธีรราชเจ้า)
01 ธ.ค. 60 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 สอบนอกตาราง
11 ธ.ค. 60 หยุด (ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)
12 ธ.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
21 ธ.ค. 60 กิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม
22 ธ.ค. 60 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคริสตมาส
23 ธ.ค. 60 งานประจำปี ราตรีฟ้าใส