กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฐิติพร พิณพาทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนุสรา กระดีแดง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววันดี ไชยชิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกกร ทองดีนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิสา ศรีรังกา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1