กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐิติพร พิณพาทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุสรา กระดีแดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววันดี ไชยชิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกนกกร ทองดีนอก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิสา ศรีรังกา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2