กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุสรา กระดีแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางฐิติพร พิณพาทย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววันดี ไชยชิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกกร ทองดีนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1