กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐิติพร พิณพาทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุสรา กระดีแดง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววันดี ไชยชิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกกร ทองดีนอก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิสา ศรีรังกา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1