กิจกรรม ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม ปีการศึกษา 2558 เทอม 1
26-03-58           คณะผู้บริหาร ครู รับการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่
03-04-58           คณะครูเข้ารับการอบรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
10-04-58           กิจกรรมวันสงกรานต์
30-04-58           กิจกรรมแสดงผลงานภาคฤดูร้อน (Summer 58)
01-05-58           คณะครูเข้ารับการอบรมผู้นำเพื่อการใช้แนวทางอบรมเพศศึกษา (1-9)
04-05-58           คณะครูเข้ารับการอบรมการใช้หนังสือเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (4-8)
12-05-58           คณะครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมเทคนิคการเล่านิทานสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล
13-05-58           กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู ประจำปี 2558
15-05-58           กิจกรรมแบ่งปันงานลูกเสือ
16-05-58           นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน
18-05-58           ปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
29-05-58           กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
08-06-58           กิจกรรมอนุบาลบ้านวิทยาศาสตร์
11-06-58           กิจกรรมไหว้ครู
11-06-58           การประชุม 4 ฝ่าย
06-12-58           สำนักงานเขตจอมทองร่วมกับสาธารณสุขเข้าตรวจโรงอาหารของโรงเรียนฯ
12-06-58           มิสซาเปิดปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
12-06-58           กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ และประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
15-06-58           ฟาร์มเฮาส์เข้าจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนฯ
15-06-58           ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
16-06-58           ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
17-06-58           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
18-06-58           กิจกรรมรู้จักใช้  รู้จักเก็บ
19-06-58           กิจกรรมสายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
19-06-58           กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
20-06-58           กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
26-06-58           กิจกรรมวันสุนทรภู่
28-06-58           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
29-06-58           คณะกรรมกรรมการนักเรียน
01-07-58           กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01-07-58           ประชุมจิตตาภิบาลเขต 3
15-07-58           Tipco เข้าจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนฯ
15-07-58           ฟาร์มเฮาส์ เข้าจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนฯ
17-07-58           กิจกรมวันภาษาไทย
24-07-58           กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน
24-07-58           กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
28-07-58           ดัชมิลล์ เข้าจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนฯ
29-07-58           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
03-08-58           นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดรับรางวัล
07-08-58           กิจกรรมแข็งขัน Reading Contest และมอบวุฒิบัตร
11-08-58           กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
19-08-58           นิเทศอนุบาล เขต 3
20-08-58           กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
27-08-58           กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
30-08-58           กิจกรรมห้องเรียนหน้ามอง
31-08-58           รับเงินสนับสนุนเครื่องดนตรีไทย
08-09-58           ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไลด์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
13-09-58           มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด
15-09-58           ตรวจสุขภาพประจำปี
15-09-58           อบรม iPad
15-09-58           อบรมธนาคารโรงเรียน
02-10-58           ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรม ปีการศึกษา 2558 เทอม 2
30-10-58           กิจกรรม Halloween
04-11-58           ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
07-11-58           กิจกรรม เมื่อต้องการเลือกโรงเรียนให้ลูก
10-11-58           ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
14-11-58           งานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก
20-11-58           เวทีคนเก่ง
25-11-58           วันวชิราวุธ
25-11-58           กิจกรรมวันลอยกระทง
27-11-58           อบรมคุณธรรมจริยธรรม
30-11-58           รับรางวัลการแข่งขันวิชาการเขต 5
02-12-58           พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
03-12-58           มิสซาถวายพระพรในหลวง
04-12-58           กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อัครศิลปิน
10-12-58           กิจกรรมวันพระคัมภีร์ เขต 3
16-12-58           ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เขต 3
17-12-58           โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
24-12-58           กิจกรรมคริสตมาส
25-12-58           งานราตรีฟ้าใส 50 ปี
08-01-59           กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
15-01-59           กิจกรรมวันครู
19-01-59           ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
20-01-59           ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
23-01-59           นักเรียนคาทอลิกรับศิลกำลัง
05-02-59           ปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
10-02-59           ตรวจรักษาฟัน และเคลือบฟูออไรด์
11-02-59           มิสซาฉลอง 50 ปี โรงเรียนแม่พระประจักษ์
11-02-59           จับฉลากการกุศล 50 ปี โรงเรียนแม่พระประจักษ์
12-02-59           อบรม iPad ให้ครูแกนนำ
16-02-59           โครงการสมุดบันทึกการออม  วิทยาลัยเทคโนโลยี่ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
19-02-59           กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อนุบาล
24-02-59           ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
24-02-59           อำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
26-02-59           English on The Road Junior
27-03-59           สอบ O-Net
05-03-59           งานบัณฑิตน้อย
07-03-59           ปัจฉิมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3