ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางชุติมา วิเชียรศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกนิษฐา นวกิจวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ครูพิเศษ