กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกนิษฐา นวกิจวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางชุติมา วิเชียรศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3