คณะผู้บริหาร

บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดวงแก้ว จันทรสูตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางธัญญานันทน์ ชินมโนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การงเงิน

นายฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางสาวนฤมล ไกรนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2