คณะผู้บริหาร

บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนุสรา กระดีแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางดวงแก้ว จันทรสูตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจารุวรรณ ปัญจชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นางจารุวรรณ ชูมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย