คณะผู้บริหาร

บาทหลวงธนากร เลาหบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดวงแก้ว จันทรสูตร
ที่ปรึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ