ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางมลิกา สุทัศน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นางสาวนฤมล ไกรนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2