คณะผู้บริหาร

บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางดวงแก้ว จันทรสูตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวกนิษฐา นวกิจวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

นางสาวนฤมล ไกรนอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2