กิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 เทอม 1
13/05/59 ประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
23-27/05/59 การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดของนักเรียน
11/06/59 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย
กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 เทอม 2
23/12/59 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (ภาพชุดที่ 1) (ภาพชุดที่ 2)
25-27/01/60 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
                  (ภาพกิจกรรม วันที่ 25, วันที่ 26,   วันที่ 27,   Youtube)
31/01/60 English Day 31-01-2560 (Youtube)
07/02/60 กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 07-02-2560  (Youtube)
10/02/60 พิธีปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
11-12/02/60 ประมวลภาพ ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก 
14/02/60 English Day 14-02-60 (Youtube)
14/02/60 โฟร์โมสต์ เข้าจัดกิจกรรม
17/02/60 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา
20/02/60 มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นอนุบาล
20/02/60 มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
20/02/60 เด็กดีศรี ม.พ. ประจำปีการศึกษา 2559
20/02/60 มอบวุฒิบัตรยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
21/02/60 กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 21-02-2560 (Youtube)
23-24/02/60 ทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2
28/02/60 สช. ติดตามบริหารจัดการโรงเรียน
01/03/60 พิธีอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
04/03/60 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2559
23-24/03/60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคาทอลิก”