กิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 เทอม 2
21/11/59 งานวิชาการเขการศึกษา 3 อครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ภาพชุดที่1)  (ภาพชุดที่ 2)
23/12/59 พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (ภาพชุดที่ 1_330ภาพ) (ภาพชุดที่ 2_199 ภาพ)
25-27/01/60 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
(ภาพกิจกรรม วันที่ 25, วันที่ 26,   วันที่ 27,     Youtube)
กิจกรรม ปีการศึกษา 2559 เทอม 1
13/05/59 ประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
15/07/59 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา Google+1 248 ภาพGoogle+2 128 ภาพ
23/08/59 กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง ครั้งที่ 5 (Google+) (YouTube)
25/08/59 กิจกรรมกีฬาสี 2559 "ฟ้าขาวเกมส์" ประมวลภาพวันที่ 25,  ประมวลภาพวันที่ 26 (Youtube)
30/08/59 English Day ครั้งที่ 6 (Google+)  (YouTube)
13/09/59 English Day ครั้งที่ 7 (Google+) (Youtube)
20/09/59 กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง ครั้งที่ 7 (Google+)  (Youtube)