สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

แม่พระ : องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์    ของความสุภาพและนอบน้อม

ดาว 6 แฉก : แสดงถึงลักษณะ 6 ด้านของพระเจ้า      ได้แก่   อำนาจศักดิ์สิทธิ์    สติปัญญา  ความสง่างาม  
ความรัก   ความเมตตา   และความยุติธรรม

มงกุฎ : เครื่องหมายแห่งชัยชนะ