กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูมนตรี ศรีวารี
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุกันยา ศิลาบุญเพ็ง
ครูพิเศษ