เพลงโรงเรียน
มาร์ช ม.พ (โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ)
เพลงโรงเรียน
มาร์ช ม.พ

พวกเรานักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ พวกเรารักสามัคคีมีวินัย
เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกายใจ ร่วมฝันใฝ่ประพฤติดีมีจรรยา
ประพฤติดีมีจรรยารู้หน้าที่ เป็นคนดี มีจิตใจใฝ่ศึกษา
เสียสละ ภักดีมีศรัทธา สมชื่อว่า ลูกมารดามหามารี
พวกเรานักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ พวกเรารักสามัคคี มีวินัย
เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกายใจ ร่วมฝันใฝ่ประพฤติดีมีจรรยา
การกีฬาเราเด่นไม่เป็นรอง ไม่เป็นสองในด้านการศึกษา
เราขยันหมั่นเพียร เรียนวิชา เพื่อนำพาชีวิต มิตรมวลชน