ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
มาร์ช ม.พ (โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ)
เพลงโรงเรียน
มาร์ช ม.พ

พวกเรานักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ พวกเรารักสามัคคีมีวินัย
เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกายใจ ร่วมฝันใฝ่ประพฤติดีมีจรรยา
ประพฤติดีมีจรรยารู้หน้าที่ เป็นคนดี มีจิตใจใฝ่ศึกษา
เสียสละ ภักดีมีศรัทธา สมชื่อว่า ลูกมารดามหามารี
พวกเรานักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ พวกเรารักสามัคคี มีวินัย
เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกายใจ ร่วมฝันใฝ่ประพฤติดีมีจรรยา
การกีฬาเราเด่นไม่เป็นรอง ไม่เป็นสองในด้านการศึกษา
เราขยันหมั่นเพียร เรียนวิชา เพื่อนำพาชีวิต มิตรมวลชน