กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูฤทธิศักดิ์ ภูมิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูภาณุ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ