กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูภาณุ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ

คุณครูปิยะ ปั้นก้อง
ครูพิเศษ

คุณครูนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน
ครูพิเศษ