ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูฤทธิศักดิ์ ภูมิลา
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูภาณุ เอมอิ่มธรรม
ครูพิเศษ