ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน พ.ศ.2508 เป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว  เนื้อที่  3 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา เจ้าของ คือ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บาทหลวงเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2508  โดยมีบาทหลวงราแปง ลงชื่อแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวเฉลียว ชินสุวรรณเป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ
ปีการศึกษา 2509 – 2510

เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ขยายอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้น

ปีการศึกษา 2512 – 2519

เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ปีการศึกษา 2532

ขออนุญาตเปิดทำการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2540 – 2541

ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึกรูปตัวยู 5 ชั้น  

ปีการศึกษา 2542

พัฒนาระบบการบริหาร ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระบบโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา ส่งคณะครูเข้ารับการอบรม / สัมมนา  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนารูปแบบการเขียนแผนการเรียนรู้ พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องประกอบการต่างๆ พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม  พัฒนางานอนุบาล พัฒนางาน ด้านโภชนาการ เริ่มจัดทำวารสารฟ้าใสเป็นฉบับแรก   เพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อกลางระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2543
พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประกอบการทางภาษา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คณะครูได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมการใช้หลักสูตรจากฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหน่วยงานต่างๆ นำครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการนิเทศการสอนร่วมกันภายในเขตการศึกษาที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้คณะครูศึกษาดูงานทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ปีการศึกษา 2547

บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ( School  -  Based  Management)    พัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายต่าง   ๆ   ให้มีความชัดเจนมากขึ้น   มีการวางแผนงาน ติดตาม ประเมินผลงาน  ในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ  PDCA  ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตครอบครัว  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   พัฒนาระบบเว็บไซด์ของโรงเรียน  เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร    ส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานจิตตาภิบาล ในระดับเขตการศึกษาที่ 3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดงานวิชาการเขต 3 งานวันครูเขต  3  เพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานสอนที่ดี และประพฤติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณครู และนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  เป็นผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนเอกชนเขตจอมทอง 

ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ในระดับดี โรงเรียนจัดให้มีการเรียนภาษาจีนกลางในระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมอนาคตได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ ภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตด้วยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน  อบรมฟื้นฟูจิตใจและการนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาการเรียนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เน้นให้รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบอัตนัยเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และจินตนาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง EQ และ  IQ  พัฒนางานด้านโภชนาการ ได้รับเกียรติบัตร อาหารปลอดภัย (FOOD  SAFETY) จากกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมรับการอบรมการสอนเพศศึกษากับฝ่ายการศึกษาและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จัดโครงการ Happy family และชมรมนวดแผนไทย เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ของชีวิตครอบครัว  ให้เข้มแข็งขึ้น โดยยึดหลักคำสอนที่เป็นแก่นของศาสนา  คือความรักและการรับใช้ เป็นพื้นฐานในการพัฒนากายและจิต

ปีการศึกษา 2549
พัฒนางานระบบการเงิน - การบัญชี จัดทำงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อการติดตามตรวจสอบได้ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูทั้งโรงเรียนรับการอบรมการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน (Intel innovation education) โครงการ Intel Teach to the Future ส่งเสริมบุคลากรครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  ครูทุกท่านได้รับการประเมินเป็นครูแกนนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องระเบียบ วินัย ความสุภาพอ่อนน้อมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี บรรจุสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา-สุขศึกษาวิชาเพศศึกษาเริ่มสอนตั้งแต่  ม.1-ม.3
ปีการศึกษา 2550

พัฒนางานด้านการใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ E – Book ส่งเสริมให้ครูที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เพื่อนครูด้วยกัน  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนครู พัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  Organization)  จัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่คณะครูทั้งโรงเรียน  และสอดแทรกเรื่องสิทธิเด็กเข้าไปในแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  พัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นระบบมากขึ้น  การฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ในการเข้าค่ายพักแรม  นอกจากการฝึกระเบียบวินัยแล้วยัง เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้  พัฒนากิจกรรมแนะแนว  จัดเอกสารงานแนะแนวให้เป็นระบบมากขึ้น  ส่งเสริมครูแนะแนวให้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆ  พัฒนางานกิจกรรมชมรมโดยการให้ทุกชมรมจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของนักเรียน จนสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน  และชมรมที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้แก่  ชมรมดนตรีไทย ชมรมนวดแผนไทย ลูกเสือกองร้อยพิเศษ ส่งเสริมให้นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ได้ทดลองเรียนภาษาจีนกลาง ในกิจกรรมชมรมด้วยนำคณะครูศึกษาสายน้ำประวัติศาสตร์เพื่อความรู้ความเข้าใจหลักสูตรท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2551

พัฒนาด้านอาคารสถานที่  ด้วยการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม เนื่องจากสภาวะโลกอุณหภูมิร้อนขึ้น  การทำกิจกรรมกลางแจ้งแสงแดดร้อนแรง  เป็นอันตรายแก่ผิวหนังของเด็ก ๆ ฤดูฝนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความลำบาก  เมื่อหลังคาคลุมสนามเสร็จเรียบร้อยการจัดกิจกรรมต่างๆจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติงาน และต่อเติมสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก ๆ  แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยแยกระหว่างเด็กเล็กและเด็กโต  ทางโรงเรียนร่วมรับทราบปัญหาภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลาน ในปีการศึกษา 2551 นี้พยายามส่งเสริมและปลูกฝังให้คณะครูสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน และในการจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆ  ด้วย ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  จัดประชุมอบรมคณะครูเพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จัดสอนภาษาจีนกลางในระดับชั้น ป.3  ในกิจกรรมชมรม  ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นสมาชิกมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการบริหารเตรียมจัดทำ ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

พุทธศักราช 2550 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 ในระดับคุณภาพ ดีมาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากเดิมด้วยการกำหนด  เป้าหมายอย่างชัดเจนจนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงจากกระทรวงศึกษาธิการ  ครูสมศรี  ครูสาวิตรีรับรางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน  ครูคุณาไพรได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตการศึกษาที่  3 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2552

พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานธุรการ - การเงิน  เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบนิติบุคคล และปรับการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล  พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและโครงการ บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กิจกรรมประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ การใช้กระดาษสองหน้า ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบ ทาสีสนามบาสเกตบอล คณะครูร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือระเบียบการวัด และประเมินผล ให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2553 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจครูที่นับถือศาสนาคาทอลิกและศาสนาพุทธทั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา 2553
ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือระเบียบการวัดและประเมินผล จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่  ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึงปีการศึกษา 2555  จึงครบทั้งระบบ ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน  เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ส่วนคณะครูทุกคน  เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพ และการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชั้นเรียน  และการวัดและประเมินผล  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและครูปฐมวัยเข้า  รับการอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ด้วยฐานความรู้เรื่องสมอง (Brain – Based  Learning) ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย และอบรมโครงการรักการอ่านจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งภายในและภายนอกจากฝ่ายการศึกษา ฯ   

ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน ผ่านการพิจารณาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   หนังสือที่ ศธ. 0211.6/8185  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2553  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เขต 3 และจัดกิจกรรมชุมนุมวันครู เขต 3 เพื่อยกย่องเกียรติคุณครูดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติงานสอนที่ดีและประพฤติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณครู ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของฝ่ายการศึกษาฯ

ปีการศึกษา 2554
จัดทำรายงานสรุปผลติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช 2553  จากงานประจำสู่การวิจัย R2R (Routine To Research) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 จัดทำรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรมเรื่องการออกข้อสอบ   และการวิเคราะห์ข้อสอบ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐานขึ้น คณะครูทั้งโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสมศ.เพื่อการประเมินคุณภาพรอบ 3  การจัดทำแผนงานและโครงการ  พัฒนาระบบการดูแลนักเรียน  งานแนะแนว  งานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติสุภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจิตอาสา ในปีการศึกษานี้กรุงเทพฯประสบอุทกภัยน้ำท่วมขัง (ต.ค.พ.ย.) ทำให้มีอุปสรรคในเรื่องเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่างๆ  ฝ่ายการศึกษาฯ ให้ความช่วยเหลือแก่คณะครูที่บ้านประสบภัยน้ำท่วม  นักเรียนได้รับทุนการศึกษาทุนพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย  กิจบุญชู  จำนวน 10 ทุน จัดให้มีการสอนชดเชยในวันเสาร์ และเลื่อนการสอบปลายภาคเรียน จัดกิจกรรม  English Camp ให้แก่นักเรียน  เพื่อให้คณะครูและนักเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของฝ่ายการศึกษาฯ

โรงเรียนให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนเอกชนเขตจอมทอง-บางบอน ครูระดับปฐมวัย ครูนฤสรณ์ ศิริพร ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  ฯ

ปีการศึกษา 2555

จัดให้มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ 30 เครื่อง   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยโรงเรียนเอกชน จำนวน 71 เครื่อง ฝ่ายวิชาการจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดทำโครงการติวเข้มการสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการหลักสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “พลเมืองศึกษา” ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร   จัดอบรมให้แก่คณะครูเรื่อง  “อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” กำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  รักและรับใช้  มีใจสุภาพ  โรงเรียนในเขตการศึกษา 3 ร่วมจัดงานวันวิชาการเขต 3 “เปิดโลกเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน” และงานชุมนุมครูเขต 3 คุณครู และเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเขต 3 ครูระดับปฐมวัย คุณครูณัฐกฤตา อุปภัมถ์ครูระดับประถม-มัธยม ครูชนิษฐ์ภัค  ทิพย์พยอม  ครูสุวรรณา  พุทธิบุตร  ครูสุกัญญา  คำเฮียงและเจ้าหน้าที่ดีเค่นเขต 3 คือ ครูปาระวี อาทยะกุล นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูดีศรีพระหฤทัย คือ ครูมนตรี ศรีวารี การศึกษาระดับปฐมวัยได้รับป้ายรับรองคุณภาพปีการศึกษา 2555 – 2557 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ประธานกลุ่มเอกชนที่ 19 จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ  ระดับกลุ่ม  ครั้งที่ 1  เพื่อส่งตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ วันที่ 30 -31 มกราคม รับการประเมินจากต้นสังกัด (สช.) และจัดอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมวัดผลการนำผลสอบ O-Net มาเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาให้แก่โรงเรียนเอกชนเขตจอมทอง – บางบอน

ปีการศึกษา 2556
ส่งคณะครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแนวศตวรรษที่ 21 ห้องสมุดโรงเรียนรับรางวัลโล่เงิน ระดับฝ่ายการศึกษา ห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนรับเกียรติบัตรจากเลขาธิการ สช. ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเหรียญทองแดง โรงเรียนรับประกาศเกียรติคุณผ่านการตรวจประเมินความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน Clean and Green ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับดีเลิศ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 - 22 มกราคม 2557 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3
ปีการศึกษา 2557

บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และตำแหน่งหัวหน้าเขตการศึกษาเขต 3 และหัวหน้างานจิตตาภิบาลเขต 3 รับนโยบายจากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จุดเน้นระดับปฐมวัย จริยธรรมผสานทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และจุดเน้นระดับขั้นพื้นฐาน เขตเข้มแข็งวิชาการมั่นคง

มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนชุดใหม่   แทนกรรมการที่ครบวาระ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการอีก ฝ่าย คือ ฝ่ายสถานที่ และ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และปรับแผนกอนุบาลให้เป็นฝ่ายปฐมวัย  เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวขึ้น คณะครูทั้งโรงเรียนเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี ฝึกการอบรมการสร้างสื่อด้วยเครื่อง I-Pad ปรับปรุงพัฒนาระบบ WiFi ทั้งระบบ

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ,) รอบที่ 3 สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แจ้งผลการประเมินรับรองคุณภาพในระดับดีมาก งานชุมนุมครูเขต 3 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูและเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเขต 3 ครูระดับปฐมวัย ได้แก่ครูนฤสรณ์ ศิริพร ครูระดับประถม–มัธยมได้แก่ครูวันดี ไชยชิต, ครูวราภรณ์  เอมอิ่มธรรม, ครูฤทธิศักดิ์  ภูมิลา ครูคำสอนดีเด่น ได้แก่ครูธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์ และเจ้าหน้าที่ดีเด่นเขต 3  ได้แก่ นายสุรพงษ์ ธงไชยะ และห้องสมุดโรงเรียน ได้รับรางวัลโล่ห์ทอง ระดับฝ่ายการศึกษา ห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนฉลองครบรอบ 50 ปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมราตรีฟ้าใสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558    และจัดพิธีมิสซาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบาทหลวงไพฑูรย์ หอมจินดา

โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ฝึกการอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย I-Pad โดยร่วมมือกับบริษัท UFicon และอบรมครูต้นแบบ

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน สนับสนุนเงิน 100,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องดนตรีไทย

ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

1. นางสาวจารุวรรณ ชูมณี ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นระดับเขตการศึกษา
2. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีธระชิยานนท์ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
3. นางฐิติพร พิณพาทย์ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
4. นางสาวณัฐกฤตา อุปถัมภ์ ครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ
5. นางธนิษฐ์นันท์ เอมอิ่มธรรม ครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ

ปีการศึกษา 2559 – 2564
ปีการศึกษา 2559 – 2564 บาทหลวงอนุศักดิ์  กิจบำรุง    ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ
               ริเริ่มการเรียนการสอน โปรแกรม IEP (Intensive English Program)สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 6
 พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม    สัมมนาเชิงปฏิบัติติการ เรื่อง “หลักสูตรสถานศึกษาคาทอลิก”
 คณะครูประถมและมัธยม  ติดตั้งทีวีเพิ่มเติมใช้ Smart Card ในการลงเวลาเข้าเรียน  และใช้แทนเงินสดทำการติดตั้งพัดลมเพดานยักษ์ จำนวน 1 ตัวปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสีเขียวมากขึ้น
                บุคลากรรับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  ของฝ่ายการศึกษา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                1.นางสาวจารุวรรณ         ชูมณี                       ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
                2.นางสาวเบญจรัตน์        ศรีธระชิยานนท์       ครูดีเด่น       ระดับโรงเรียน
                3.นางฐิติพร                     พิณพาทย์                ครูดีเด่น      ระดับโรงเรียน
                4.นางสาวณัฐกฤตา         อุปถัมภ์                   ครูดีเด่น        ระดับฝ่ายการศึกษาฯ
                5.นางธนิษฐ์นันท์             เอมอิ่มธรรม              ครูดีเด่น      ระดับฝ่ายการศึกษาฯ
                บุคลากรทำงานครบ  25  ปี      นางสมศรี        ขำเมือง
                บุคลากรรับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560ของฝ่ายการศึกษา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                 1.นายภาณุ                      เอมอิ่มธรรม        ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
                 2.นางศิริพันธ์                  เมืองแก้ว            ครูดีเด่น          ระดับโรงเรียน
                 3.นางสมศรี                     ขำเมือง               ครูดีเด่น         ระดับโรงเรียน
                 4.นางสาวิตรี                    ศรีวารี                 ครูดีเด่น         ระดับโรงเรียน
                 5.นางสุกัญญา                 คำเฮียง              ครูดีเด่น         ระดับโรงเรียน
                 บุคลากรรับรางวัลครูดีเด่น  เขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
                 1.นางหทัยรัตน์                  เปรี่ยมตราชู        ครูดีเด่น         ระดับปฐมวัย
                 2.นางสาวกนกกร               ทองดีนอก          ครูดีเด่น         ระดับช่วงชั้นที่ 1
                 3.นายปิยะ                          ปั้นก้อง               ครูดีเด่น         ระดับช่วงชั้นที่ 2
                 4.นางสาวนุชนารถ             ปั้นฉาย               ครูดีเด่น         ระดับช่วยชั้นที่ 3
                 5.นางสาวสุทธิพร              แสงเขื่อน            เจ้าหน้าที่ดีเด่น
                บุคลากรรับรางวัลครูดีเด่น และครูทำการสอนครบ  25  ปี  เขตการศึกษาที่ 3อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
                 ครูทำการสอนครบ  25  ปี 
                 1.  นางดวงแก้ว                  จันทรสูตร
                 2.  นางธนิษฐ์นันท์              เอมอิ่มธรรม
                 ครูดีเด่น
                1.นางศิริพันธ์                       เมืองแก้ว            ครูดีเด่น               ระดับปฐมวัย
                2.นางชุติมา                          วิเชียรศรี            ครูดีเด่น              ระดับช่วงชั้นที่ 1
                3.นางสาวนิภาพร                 เต็มพร้อม            ครูดีเด่น              ระดับช่วงชั้นที่ 2
                4.นางสาววิสา                       ศรีรังกา              ครูดีเด่น              ระดับช่วยชั้นที่ 3
                 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับ  ดีมาก   โครงงานอ้อยหวานน้ำตาลอร่อย
               - นางนฤสรณ์                        ศิริพร                  ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ใน