หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปฐมวัย อนุบาล 1- 3
กลยุทธ์ที่ 1 ปฎิรูปการเรียน การสอน การเรียนรู้ร่วมกัน
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอามรณ์และจิตใจ
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ระดับ ประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นๆด้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต