กิจกรรม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
08-05-2562         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
09-05-2562        
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการคุณค่าพระวรสาร สู่แผนการจัดการเรียนการสอน
10-05-2562         อบรม วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ
24-05-2562         พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
31-05-2562         พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31-05-2562         กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
01-06-2562         ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนฯ (การแข่งขันว่ายน้ำ)
06-06-2562         กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
07-06-2562         กิจกรรม เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
07-06-2562         ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562
11-06-2562         การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
14-06-2562         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
14-06-2562         พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
21-06-2562         โครงการการให้บริการวัคซีนป้องกัน HPV ในโรงเรียน
22-06-2562         กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
30-06-2562         โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพฯ เขตจอมทอง
01-06-2562         
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
                        อบรมเชิงปฎิบัติการ STEM ระดับปฐมวัย

13-06-2562       ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
13-06-2562       ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
27,28-06-2562   ทดสอบการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 1/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
                        กิจกรรมวันสุนทรภู่
19-06-2562        รับรางวัลวิทนาศาสตร์น้อย (ฝ่ายปฐมวัย) และคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน
09-07-2562        ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 
09-07-2562        ท่องคำศัพท์ (หลังกิจกรรมหน้าเสาธง)
12-07-2562        กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา