กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เทอม 1
 4-5/5/2560       ประมวลภาพพักผ่อนครูประจำปี ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี
11-12/5/2560   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติ
16/5/2560        กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ทุกวัน               กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง
24-25/5/2560   ประมวลภาพ การเลือก และการเรียนการสอนในชมรมต่างๆ 
26/5/2560        โอวัลตินเข้าจัดกิจกรรม
29-31/5/2560    กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560
31/5/2560        กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
01/6/560          สำนักสาธารณสุขเขตจอมทองเข้าตรวจความสะอาดโรงอาหาร 

05/6/2560        พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
06/6/2560        English Day 1 /2560
08/6/2560        พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
09/6/2560        พิธีเปิดกองลูกเสือประจำปีการศีกษา 2560
10/6/2560        ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
13/6/2560        ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้ง 1/2560
13/6/2560        ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560
13/6/2560        กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 13-06-60
14/6/2560        ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
15/6/2560        ทดสอบการอ่าน และการเขียน ภาษาไทย ครั้งที่ 1/2560
16/6/2560        กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
20/6/2560        English Day 20-06-60
23/6/2560        ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
26/6/2560        กิจกรรมวันสุนทรภู่

27/6/2560        กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 27-06-60
02/7/2560        มิสซาชาวเวียดนามประจำปีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของชาวเวียดนาม
04/7/2560        English Day 04-07-60
06/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
07/72560         กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา   ภาพชุดที่ 1    ภาพชุดที่ 2
13/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
15/7/2560        อบรมเชิงปฎิบัติงาน STEM
20/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นอนุบาล
21-22/6/2560   โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24/7/2560        โครงการหน้าห้องน่ามอง
25/7/2560        English Day 25-07-60
25/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27/7/2560        ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
27/7/2560        กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
01/8/2560        ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
01/8/2560        เบ๊นโบ๊ทเข้าจัดกิจกรรม
03/8/2560        กิจกรรม English and Chinese to Day
04/8/2560        ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
08/8/2560        กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
10/8/2560        มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11/8/2560        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
11/8/2560        ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV (สร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก)
15/8/2560        English Day 15-08-60

18/8/2560        กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21/8/2560        ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
21/8/2560        การแข่งขันรายการ Central Rama 2 Taekwondo Championship 1
24/8/2560        กิจกรรมรพลกองหน้าร่าเริง

28/8/2560        นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
29/8/2560        English Day 29-08-60
30/8/2560        กีฬาสี(Blue & White Game 2017) Canon 6D, Canon 60D, กล้องโรงเรียน
01/9/2560        กีฬาสี(Blue & White Game 2017) Canon 6D, Canon 60Dกล้องโรงเรียน
07-09/9/2560   ทดสอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2
07/9/2560        กิจกรรม Bible
09/9/2560        อบรมพระคัมภีร์ ครูคาทอลิกเขต 3
11/9/2560        โครงการแลตตาซอย รักแม่ ปี 2560
12/9/2560        กิจกรรม English to Day 12/9/2560
13/9/2560        ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
14/9/2560        นิเทศกัลยาณมิตรการสอน เขตการศึกษา 3  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

22/9/2560        ประชุมคณะกรรมการวิชาการเขต 3
02/10/2560       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง
03-05/10/2560   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
08-10/10/2560 
  โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เทอม 2
20/10/2560          ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
31/10/2560          กิจกรรม Halloween
03/11/2560          กิจกรรมวันลอยกระทง
07/11/2560          โครงการทัศศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ สยามนิรมิต
08/11/2560          โอกาสฉลองศาสนนามคุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
09/11/2560          โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ Dinosaur Planet
10/11/2560          โครงการคณิตหรรษา 2560 ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
20/11/2560          วิชาการ เขต3
21/11/2560          English Day 21-11-2560
21/11/2560          โรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ สามัคคีสัมพันธ์ 60
24/11/2560          วันวชิราวุธ
24/11/2560          กิจกรรม Slim Fit
28/11/2560          กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
04/12/2560          ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายราชรัฐ อนันทขาล ป.3/1
04/12/2560          โครงการห้องเรียนน่ามอง
04/12/2560          มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานวันวิชาการเขต 3
04/12/2560          กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
21/12/2560          กิจกรรม (จำลอง)พิธีมงคลสมรสแบบไทย
22/12/2560          พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
23/12/2560          ราตรีฟ้า 2017  ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2
12/01/2561          กิจกรรมวันเด็ก
16/01/2561          กิจกรรมวันครู
22-24/01/2561     กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ม.1-3
26/01/2561          โ
ครงการเปิดโลกสู่อาชีพ ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพนายแบบ-นางแบบ
29/01/2661          ตรวจสุขภาพฟัน และเคลื่อบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียน
30/01/2561          จัดกิจกรมการดูแลตนเองเมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่น
02/02/2561          ปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
10/02/2561          กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
11/02/2561          ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก  กล้อง1,  กล้อง2
12/02/2561          มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน และปิดปีการศึกษา 2560
23/02/2561          กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
11/04/2561         
กิจกรรมแสดงผลงาน เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
11/04/2561          The first beginner Taekwondo Championship
11/04/2561           กิจกรรมวันสงกรานต์