วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ปรัชญา

ปรัชญา  (PHYLOSOPHY)
พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบครัน   ตามหลักธรรมของคริสตศาสนา

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (VISION)
คุณธรรมเด่น   เน้นภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี
พันธกิจ
พันธกิจ   (MISSION)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.  พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
4.  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นตามอัตลักษณ์การ
     ศึกษาคาทอลิก
6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น


การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาประถม-มัธยม

1.
  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานได้พัฒนาตามอัจฉริยภาพของตนเอง
2.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3.  พัฒนาการบริหารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายใน
4.  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นตามอัตลักษณ์การ
     ศึกษาคาทอลิก
6.  จัดกิจกรรมตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
     คุณภาพให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โรงเรียนฯ 

1.  จัดการศึกษาขั้นก่อนปฐมวัยศึกษา  ปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ  นอก
     ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ
     ประเภท และระดับการศึกษาต่างๆตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  ส่งเสริมทะนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนาและจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิก เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
     ชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรม
     ประเพณีที่ดีงาม
 

3.  เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้
     เต็มศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

4.  เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา  หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน  ครู 
     ผู้ปกครอง  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และชุมชน  เช่น  อุปกรณ์การศึกษา  สถานที่ อาหาร   สุขภาพอนามัย  
     รถรับ
ส่งนักเรียน  การดนตรี การกีฬา สระว่ายน้ำและศาสนสถาน  เป็นต้น

5.  เพื่อการจัดการศึกษาอบรมแก่ เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับ
     การดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

6.  เพื่อให้บริการที่พักอาศัย  แก่ นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่

7.  เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมาย
     การศึกษาแห่งชาติ

8.  ดำเนินการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน  ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เช่น  การกู้ยืมเงิน
     โดยมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกันก็ได้
   การจำนอง  จำนำ  การให้ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่ง
      อสังหาริมทรัพย์
  หรือสังหาริมทรัพย์

นโยบาย

นโยบายโรงเรียนฯ

1.  ส่งเสริมให้บุคลากรครู และนักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากสิ่งเสพติดใช้สื่อสารสนเทศอย่าง
     เหมาะสม

2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

3.  ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ  ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสุนทรียศาสตร์ ด้าน
     ดนตรี ศิลปะ กีฬา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4.  ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความเป็นเลิศด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

5.  พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ  และมาตรฐานวิชาชีพครู

6.  บริหารจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล จากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหาร ครู นักเรียน
     ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย

เป้าหมาย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปฐมวัย

1.   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2.   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3.   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4.   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5.   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.   สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8.   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9.   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด
11. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับประถม-มัธยม

1.   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6.   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน   รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7.   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
      ประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนด
15. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
16. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"รัก  รับใช้  ใจสุภาพ"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ"