ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงแก้ว จัทรสูตร
ครูพิเศษ

นางธัญญานันทน์ ชินมโนพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัชรีญา อารีวัติ
ครูพิเศษ

นายอดิศักดิ์ อู่หิรัญ
ครูพิเศษ

Miss Melody P.Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Jessie anuma Mariano
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Mary Jane E. Silvosa
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Maria Mikee Ann A. Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)