กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา จั่นมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงแก้ว จัทรสูตร

นางสาวจารุวรรณ ปัญจชัย

นางชนิษฐ์ภัค ทิพย์พยอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

Miss Melody P.Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

นางสาวพัชรีญา อารีวัติ
ครูสอนภาษาจีน

Miss Ronalie Grace
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

นายอดิศักดิ์ อู่หิรัญ
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Jessie anuma Mariano
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Agnes cruz Oliveros
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)