กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงแก้ว จัทรสูตร
ครูพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ ปัญจชัย
ครูพิเศษ

นางชนิษฐ์ภัค ทิพย์พยอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Miss Melody P.Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

นางสาวพัชรีญา อารีวัติ
ครูสอนภาษาจีน

Miss Ronalie Grace
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

นายอดิศักดิ์ อู่หิรัญ
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Jessie anuma Mariano
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Mr.Oman abiera Belisario
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)