กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดวงแก้ว จัทรสูตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพัชรีญา อารีวัติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอดิศักดิ์ อู่หิรัญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางธัญญานันทน์ ชินมโนพันธ์
ครูพิเศษ

Miss Melody P.Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Jessie anuma Mariano
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Maria Mikee Ann A. Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

MR.Rommel Zabala Lualhati
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)