กิจกรรม ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24 พฤษภาคม 2565    ต้อนรับผู้บริหารบาทหลวงธนากร เลาหบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2 มิถุนายน 2565         วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
                                  พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

4-5 มิถุนายน 2565       การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การศึกษาฐานสมรรถนะ..จากหลักสูตรสู่ห้องเรียน"

8 มิถุนายน 2565          ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
15 มิถุนายน  2565           ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2565
16 มิถุนายน  2565        กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 
17 มิถุนายน 2565         ฉลองศาสนาม ซิสเตอร์แสงอรุณ ธารีจิตร
18 มิถุนายน 2565         รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรีย
                                                ลงลายมือชื่อหนังสือขอความยินยอมPDPA  
22 กรกฎาคม 2565        กิจกรรมซ้อมเแผนฉุกเฉินในสถานศึกษา ประจำปี 2565 
24  มิถุนายน 2565  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
24 มิถุนายน 2565      กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
29 มิถุนายน 2565         ฉลองศาสนนามและฉลองครบรอบ25ปีแห่งการเป็นพระสงฆ์
                                 คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1 กรกฎาคม 2565    พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
12 กรกฏาคม 2565               โครงการแห่เทียนพรรษา 
18 กรกฎาคม 2565        การฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 กรกฎาคม 2565    กิจกรรมซ้อมเแผนฉุกเฉินในสถานศึกษา ประจำปี 2565
23 กรกฎาคม 2565     การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
25 กรกฎาคม 2565    กิจกรรมBig Cleaning
28 กรกฎาคม 2565    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
1  สิงหาคม  2565     การนิเทศติดตามระบบงานแนะแนวนักเรียนโดยฝ่ายการศึกษา 
2 สิงหาคม 2565          โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
2 สิงหาคม 2565          การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
3 สิงหาคม 2565      วันภาษาไทยแห่งชาติ" 
3 สิงหาคม 2565           แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
3 สิงหาคม 2565           การประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรีโลก
4 - 5 สิงหาคม 2565  ทดสอบการอ่านและเขียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่1/2565
10 สิงหาคม 2565    โครงการทัศนศึกษาป.4-ม.3 ณ พิพิธภัณฑ์ขององค์การ
                                พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
11 สิงหาคม  2565   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม  2565     โครงการสื่อการสอน" เบ็น + โบ๊ท SCHOOL VISIT "
16-17 สิงหาคม 2565  ทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
18 สิงหาคม 2565   โครงการทัศนศึกษาอ.1-ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
20  สิงหาคม 2565     ฉลองศาสนามซิสเตอร์โรซา บุญเลื่อม สาระสุข
1- 18 สิงหาคม 2565  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
21-22 สิงหาคม 2565   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565
5 กันยายน  2565     กิจกรรมทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ 
10-15
 กันยายน  2565  นิเทศการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565
19 กันยายน  2565    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
22  กันยายน  2565      ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ชั้น ป. 5
28 กันยายน  2565โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 กันยายน 2565       โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมระดับชั้น อนุบาล 1-3 (คัดแยกขยะ)   
29 กันยายน 2565    ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายส่วนหนึ่งของโครงการเสริมทักษะปฐมวัย
3 ตุลาคม 2565        โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียน้อง(ม.พ. -วิชาวดี)
4 ตุลาคม 2565         โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                                 การเรียนการสอนแบบนวัตกรรม Project Approach อนุบาล 1 เรื่อง ใบเตย
                                 การเรียนการสอนแบบนวัตกรรม Project Approach อนุบาล 2 เรื่อง ดอกอัญชัน
                                 การเรียนการสอนแบบนวัตกรรม Project Approach อนุบาล3 เรื่อง ข้าวโพด
15 ตุลาคม 2565      นางสาวกชกร ธรรมศิริรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                                 จากการประกวด Supermodel of Thailand 2021 Final

17-18 ตุลาคม 2565     อบรมเชิงปฏิบัติการ"วิทยาการการคำนวณ"เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
19 - 21 ตุลาคม 2565  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566


 

กิจกรรม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

30 ตุลาคม 2565       กิจกรรม Halloween Days
29 -30 ตุลาคม 2565      เด็กชายธรรมสรณ์ ฉัตรสุธามาศร่วมการแข่งขันรูบิคประเทศไทย
                                      รายการ Bangkok Cube Fest 2022
  

5 พฤศจิกายน 2565         ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
5 พฤศจิกายน 2565        แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1
5 พฤศจิกายน 2565        แนะแนวการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร IEP ผู้ปกครองอนุบาล 3
8 พฤศจิกายน 2565        กิจกรรมวันลอยกระทง
15 พฤศจิกายน 2565      ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
18 พฤศจิกายน 2565      การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3
23 พฤศจิกายน 2565     ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2565
24  พฤศจิกายน 2565     งานวันวิชาการ
25  พฤศจิกายน 2565    กิจกรรมวันมหาธีรราช
 2 ธันวาคม  2565           "วันชาติ" "วันพ่อแห่งชาติ"  
 
3 ธันวาคม 2565            การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
17 ธันวาคม 2565           งานราตรีฟ้าใส ชุดที่1    ชุดที่2

20 ธันวาคม 2565           ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ร้องเพลงอวยพรผู้บริหาร
                                     และผู้ช่วยฝ่ายโรงเรียนแม่พระประจักษ์ โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
 

 21 ธันวาคม 2565                    นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนแม่พระประจักษ์
                                    โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย 

 22 ธันวาคม 2565               ฉลองศาสนาม คุณพ่อสเตฟานวุฒิไกร ชินทร์นลัย

 23ธันวาคม 2565                พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ

23ธันวาคม 2565                 ฉลองวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

4-9 มกราคม  2566         นิเทศการสอน ภาคเรียนที่2/2565

 

10-11 มกราคม  2566  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทดสอบ
                                     การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

14  มกราคม  2566         วันเด็กแห่งชาติ 
14  มกราคม  2566         กิจกรรมเวทีคนเก่งของกลุ่มคณะกรรมการนักเรียน
16 มกราคม  2566          วันครู 
17 มกราคม 2566            การสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา
18 มกราคม 2566            การทดสอบการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ครั้งที่ 2ภาคเรียนที่2/2565
                                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

20  มกราคม 2566           ตรุษจีน
25 - 27 มกราคม 2566     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
28 มกราคม 2566            โครงการพื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและโครงการรัก เมตตา
                                      สู่ชุมชนร่วมกับจิตอาสาโรงเรียนแม่พระประจักษ์

 3 กุมภาพันธ์ 2566          โครงการเปิดโลกสู่อาชีพ
8 กุมภาพันธ์ 2566           โครงการ"คณิตคิดได้ ชูคำตอบ
10  กุมภาพันธ์ 2566         ปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา2565
10 กุมภาพันธ์  2566         พิธีบูชามิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียนและปิดปีการศึกษา2565
12 กุมภาพันธ์ 2556          ฉลองวัดประจำปี ณ วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก
14 กุมภาพันธ์ 2556          Valentine's Day
16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
17 กุมภาพันธ์ 2566          กิจกรรมสืบสานงานศิลป์
20 กุมภาพันธ์ 2566          การแสดงผลงานชมรม ปีการศึกษา2565
20 กุมภาพันธ์ 2566          ตัวแทนนักเรียนรับวุฒิบัตรการแข่งขันชนะเลิศ
                                       การประกวดงานวิชาการเขต3

20 กุมภาพันธ์ 2566          พิธีอำลาเนื่องจากสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3
22 กุมภาพันธ์ 2566          นิทรรศการ เขต 3 ร่วมใจพัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่โลกของเทคโนโลยี
                                         WORLD OF TECHNOLOGY

4 มีนาคม 2566                 พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
15 มีนาคม  2566              การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT
                                       (National Test)ระดับชั้นป.3
 

 7 - 8 มีนาคม 2566           กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ชั้น ม.3
9-10 มีนาคม 2566             โครงการแสวงบุญและพักผ่อนประจำปี 2565
30 มีนาคม 2566              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
                                      เข้าตรวจติดตามและกำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ
                                       โรงเรียนแม่พระประจักษ์  

1 เมษายน 2566               ประกาศผลสอบ ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2565
12 เมษายน 2566              ประเพณีสงกรานต์ 
12 เมษายน 2566              การแสดงผลงานภาคฤดูร้อน