ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา2566

          ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน  วันที่ 17  พฤษภาคม 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ของทางโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี ปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
โดยคุณครูปกครองระดับ ดังนี้
ระดับช่วงชั้นที่1   คุณครูพัชรินทร์    กฤษณะสุคนธ์    

ระดับช่วงชั้นที่2   คุณครูมนตรี       ศรีวารี  
ระดับช่วงชั้นที่3   คุณครูฤทธิศักดิ์    ภูมิลา

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,09:39   อ่าน 125 ครั้ง