ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล

          ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสมุด โรงเรียนแม่พระประจักษ์
          วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ในเรื่องการจัดทำภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนำสู่แผนหน่วยงาน ปีการศึกษา 2566 
           โดยบาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย 
ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดการอบรม

           ดร.อาทิตย์  สอนสุจิตรา ที่ปรึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ฝ่ายการศึกษาอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ คุณครูไอยรา เลาะห์มิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและคุณครูจารุวรรณ เจริญวงษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(ประถม)และเลขานุการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์เทเรซา   ผู้ให้ความรู้การอบรม

             การอบรม เรื่อง  การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
           - ความเข้าใจ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA
           - การจัดทำโครงร่างองค์กร
           - จัดทำภาระงาน หมวด 1-7 

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,10:37   อ่าน 146 ครั้ง