ภาพกิจกรรม
การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ระดับชั้นป.3
                  การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนแม่พระประจักษ์  ได้จัดสอบ NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การสอบ NT
เน้นการทดสอบ ๒ ด้าน 
๑. ความสามารถด้านการอ่าน
๒. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการเข้าตรวจดูความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจนักเรียน และให้เป็นไปตามระเบียบการสอบทุกประการ  
                  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,20:03   อ่าน 33 ครั้ง