ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3
      เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3 โดยบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ
จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3 ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ                    หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์   
บาทหลวงธนกร  เลาหบุตร                    ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์
ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์                   ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
ซิสเตอร์ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม           ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี่
มาเซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
มาเซอร์ดาเรีย นงค์สวัสดิ์                      ผู้อำนวยการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 
 


โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,10:36   อ่าน 47 ครั้ง