ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตจอมทอง จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย(การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน) เพื่อกระตุ้นให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่

เข้าดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของโรงอาหารโรงเรียนแม่พระประจักษ์ พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,19:58   อ่าน 108 ครั้ง