ภาพกิจกรรม
ทดสอบการอ่านและเขียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่1/2565
       โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดทดสอบการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6   ภาคเรียนที่1  เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน  โดยกำหนดให้มีการประเมินและรายงานปีการศึกษาละ 2 ครั้ง    

 
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,13:40   อ่าน 98 ครั้ง