ภาพกิจกรรม
การประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรีโลก
การประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรีโลก
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
1.ด.ช.ทัพพ์       สัพพ์ธัสล์เศษฐี           ป.3/1    ชนะเลิศ
2.ด.ญ.ภัสรร      ทองเล็ก                     ป.3/2    รองชนะเลิศอันดับที่1

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4
1.ด.ญ. สันต์ฤทัย   เชาว์เพชรน้อย         ป.4/1   ชนะเลิศ
2.ด.ช.  สรวิชญ์     สืบบุก                     ป.4/1   รองชนะเลิศอันดับที่1

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 5 
1. ด.ช.  ศวัชกร      เจริญสร้อยแก้ว       ป.5/3   ชนะเลิศ
2. ด.ญ. ปพิชญา     สร้างนา                 ป.5/1   รองชนะเลิศอันดับ1

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6
1.ด.ญ. นารีรัตน์      สมมิตร                  ป.6/2   ชนะเลิศ
2.ด.ญ. ปพรรณพร   เทียนทองดี           ป.6/3   รองชนะเลิศอันดับที่1

ระดับชั้น  มัธยมศึกษา ปี่ที่ 1-3
ด.ญ. ชัญญานุช       ดาศรี                    ชั้น.ม2   ชนะเลิศ
ด.ญ. พีรดา             ส่งสมบูรณ์            ชั้น.ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับที่1
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,07:54   อ่าน 40 ครั้ง