ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
"วันภาษาไทยแห่งชาติ" 
  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดทำโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ นักเรียนควรพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 
  ชนะเลิศการประกวดการอ่านออกเสียง   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    เด็กชายอนาวิล        สุรเมธี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   เด็กหญิงเบญญาภา   อภิชนธิวงศ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   เด็กหญิงญาษุดาภา   รวมอร่าม
   ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔     เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ส่งสมบูรณ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕     เด็กหญิงณัฐศิริ        จารุฐิติภาวัฒน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖     เด็กหญิงเตชินี         โพธิ์ทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เด็กหญิงฐิติรัตน์       ไกรศิริมงคล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     เด็กหญิงภัคนารัตน์    ลาภทรงสุข
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เด็กหญิงกชกร          ธรรมศิริ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เด็กหญิงปลา            ขินแขม
ระคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     เด็กชายศิวัช             สร้อยสาวะ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,14:45   อ่าน 337 ครั้ง