ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะระดับปฐมวัย
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะระดับปฐมวัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ การู้จักแก้ปัญหา เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง รู้จักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน โดยมีบาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,19:31   อ่าน 208 ครั้ง