ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568
​การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568​ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี​ 2564   โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ประธานในพิธี บาทหลวง​เอกรัตน์​ หอมประทุม​ ผู้ช่วย​ผู้​อำนวยการ​ ฝ่ายการ​ศึกษา​ อัครสัง​ฆ​มณฑล​กรุงเทพฯ 
บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ 
วิทยากรให้ความรู้ ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา  รายละเอียด ดังนี้
การจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการ
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การนำแผนพัฒนาฯสู่แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564
 
 

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2563,21:45   อ่าน 39 ครั้ง