ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
8 กันยายน 2563 กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนใชเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมทางด้านความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,17:18   อ่าน 46 ครั้ง