ภาพกิจกรรม
โครงการคณิตหรรษา 2560
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้จัดโครงการคณิตหรรษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใรด้านการคิดคำนวน การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็น และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

การจัดโครงการ คณิตหรรษาในครั้งนี้มีฐานการเรียนรู้ ดังนี้
  ฐานที่ 1 คณิตคิดพอเพียง
  ฐานที่ 2 คณิตศิลป์
  ฐานที่ 3 พลังสมองกับการแก้ปัญหา
  ฐานที่ 4 ฝึกสมองประลองปัญญา
  ฐานที่ 5 นันทนาการ เกม เพลง

เสริมความรู้ 
  - ประวัตินักคณิตศาสตร์
  - การวัดความยาวถนน

Photo By นายสุรพงษ์  ธงไชยะ

(ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 Google+)
(ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 Google+)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,23:08   อ่าน 8366 ครั้ง