มัธยมศึกษาปีที่1
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑
โดย คุณครู
สุกัญญา คำเฮียง

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง Future Simple Tense

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง Future Simple Tense
โดย คุณครู
อดิศักดิ์ อู่หิรัญ

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง เมฆ

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง เมฆ
โดย คุณครูวิสา ศรีรังกา