ประถมศึกษาปีที่6
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
โดยคุณครูนิภาพร เต็มพร้อม
วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.6 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.6 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
โดยคุณครูสุวรรณา พุทธิบุตร
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง แผนภูมิวงกลม
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง แผนภูมิวงกลม
โดย คุณครู
ยุพิน จันทองแท้
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวของเส้นรอบวงกลม

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง ความยาวของเส้นรอบวงกลม
โดยคุณครูยุพิน จันทองแท้

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง พื้นที่ของวงกลม
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง พื้นที่ของวงกลม
โดย คุณครูยุพิน จันทองแท้
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
โดย คุณครู
นางฐิติพร พิณพาทย์

วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.6 เรื่อง กิจวัตรประจำวัน

วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.6 เรื่อง กิจวัตรประจำวัน
โดย คุณครูพัชรีญา อารีวัติ

 

วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
คุณครูสุวรรณา พุทธิบุตร
วิชา English Communication เรื่อง Household Chores

วิชา English Communication เรื่อง Household Chores

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 เรื่อง คำพ้อง

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 เรื่อง คำพ้อง
โดย คุณครู
นิภาพร เต็มพร้อม