ประถมศึกษาปีที่5
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เรื่อง ปรากฏการณ์ ลมฟ้าอากาศ
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เรื่อง ปรากฏการณ์ ลมฟ้าอากาศ
โดยคุณครู ฐิติพร พิณพาทย์
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง วลี
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง วลี
คุณครูมลิกา สุทัศน์กุล
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง คำวิเศษณ์
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง คำวิเศษณ์
โดยคุณครูมลิกา สุทัศน์กุล
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง คำเชื่อม
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 เรื่อง คำเชื่อม
โดยคุณครู
มลิกา สุทัศน์กุล
 
วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.5 เรื่อง ความสามารถ
วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.5 เรื่อง ความสามารถ
โดยคุณครูพัชรีญา อารีวัติ
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เรื่อง การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
วิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เรื่อง การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
โดยคุณครู
สุวรรณา พุทธิบุตร
วิชา Mathematics ระดับชั้น P.5 เรื่อง Types of quadrilateral
วิชา Mathematics ระดับชั้น P.5 เรื่อง Types of quadrilateral

By T.Mikee A.viloria

Types of water sources P.5

Types of water sources P.5 
By T.Mikee