ประถมศึกษาปีที่3
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง เครื่องชั่ง

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง เครื่องชั่ง
โดยคุณครู สังวาลย์ หาญอยู่

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง การชั่ง

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง การชั่ง
โดย คุณครู สังวาลย์ หาญอยู่

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง การตวง

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง การตวง
โดย คุณครูสังวาลย์ หาญอยู่

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 เรื่อง วรรณยุกต์

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 เรื่อง วรรณยุกต์
โดย คุณครู
พัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 เรื่อง มาตราตัวสะกด

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 เรื่อง มาตราตัวสะกด
โดย คุณครู
พัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.3 เรื่อง แผนที่

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.3 เรื่อง แผนที่
โดย คุณครูกนิษฐา นวกิจวงศ์

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและการดำเนินชีวิต

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.3 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและการดำเนินชีวิต
โดยคุณครู
กนิษฐา นวกิจวงศ์

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง พลังงานและการเปลี่ยนแปลง

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
โดย คุณครู
นุสรา กระดีแดง

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 เรื่อง แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
โดยคุณครูนุสรา กระดีแดง

วิชา English Communication ระดับชั้น P.3 เรื่อง Things We Wear

วิชา English Communication ระดับชั้น P.3 เรื่อง Things We Wearฺ
 By T.Rommel  Z.lualhati