ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ EP1 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

คณิตศาสตร์ EP1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
โดย คุณครูสาวิตรี ศรีวารี

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง การหาค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย

คณิตศาสตร์ EP1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การหาค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย
โดย คุณครูยุพิน  จันทองแท้

คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 0-5

คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง จำนวนนับ 0-5
โดย คุณครูสมศรี  ขำเมือง