ประถมศึกษาปีที่2
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เรื่อง แสงและการมองเห็น

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2
เรื่อง แสงและการมองเห็น โดย คุณครูกนกกร ทองดีนอก

 
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 เรื่อง อักษรกลาง

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2
เรื่อง อักษรกลาง โดย คุณครูชุติมา  วิเชียรศรี

 
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เรื่อง การอ่านปฏิทิน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2
เรื่อง การอ่านปฏิทิน
โดย คุณครูกนกกร ทองดีนอก

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.2
เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
โดย คุณครูชุติมา วิเชียรศรี

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เรื่อง เวลา

วิชา คณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.2 เรื่อง เวลา
โดย คุณครู กนกกร ทองดีนอก

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 เรื่อง คำที่มี รร

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2
เรื่อง คำที่มี รร
โดย คุณครูชุติมา วิเชียรศรี

วิชา Mathematics ระดับชั้น P.2 เรื่อง Days of The Week

วิชา Mathematics ระดับชั้น P.2
เรื่อง Days of The Week
By T.Melody P.viloria

วิชา English Communication ระดับชั้น P.2 เรื่อง The weather

วิชา English Communication ระดับชั้น P.2 เรื่อง The weather

 By T.Melody