ประถมศึกษาปีที่1
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย เรื่อง การประสมคำ

วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การประสมคำ
โดย นางสมศรี ขำเมือง

วิชา ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง มาตราตัวสะกด
โดย คุณครูสมศรี ขำเมือง

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

วิชา คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
โดย คุณครูสมศรี  ขำเมือง

วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงรอบตัวเรา
วิชา วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : วัสดุและการเกิดเสียง
เรื่องที่ 2 เสียงรอบตัวเรา
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

วิชา วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เรียนรู้สิ่งแวดล้อม    เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
โดย คุณครูวันดี ไชยชิต

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง

วิชา สังคมศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง
โดย คุณครูวันดี ไชยชิต

วิชา English Communication ระดับชั้น P.1 เรื่อง Different Kinds of Food
วิชา English Communication ระดับชั้น P.1
เรื่อง Different Kinds of Food

By T.Rommel   Z.lualhatl

Toys and Tools Around Us P.1 By T.Rommel

Toys and Tools Around Us P.1 By T.Rommel

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 ป.1
เรื่อง จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 ป.1
ครูสมศรี ขำเมือง
วิชาภาษาไทย เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1

เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1   
ครูวันดี  ไชยชิต

 

 

Shape P.1 By T.Melody

Shape P.1 By T.Melody