มัธยมศึกษาปีที่2
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 เรื่อง Pronouns

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 เรื่อง Pronouns
โดย คุณครูอดิศักดิ์ อู่หิรัญ

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 เรื่อง กลอนสุภาพ

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 เรื่อง กลอนสุภาพ
โดยคุณครูสุกัญญา คำเฮียง

 

 
วิชาวิทยาศาสตร์ การกร่อน การพัดพา และการสะสม

การกร่อน การพัดพา และการสะสม
โดย คุณครู วิสา ศรีรังกา

 

Household Chores M.1 By T.Jane

Household Chores M.1 
Miss Mary Jane E. Silvosa