กิจกรรม ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
30 ต.ค. 2561           English Day 30-10-2561
06 พ.ย. 2561            กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
20 พ.ย. 2561            กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
22 พ.ย. 2561            กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พ.ย. 2561            กิจกรรมวันวชิราวุธ
26 พ.ย. 2561            งานวันวิชาการเขต 3 ปีการศึกษา 2561

04 ธ.ค. 2561           วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
04 ธ.ค. 2561           มอบเกียรติบัตร วันวิชาการ เขต 3
17 ธ.ค. 2561           merry christmas and happy new year 2019


กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
15 พ.ค. 2561          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
25 พ.ค. 2561          พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
07 มิ.ย. 2561           โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 2561           กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
08 มิ.ย. 2561           พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
09 มิ.ย. 2561           กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

12 มิ.ย. 2561           ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
                                          กลุ่มที่ 1,   กลุ่มที่ 2,   กลุ่มที่ 3,   กลุ่มที่ 4
12 มิ.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 12-06-2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั่งที่ 1/2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561
15 มิ.ย. 2561           กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 2561           มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
19 มิ.ย. 2561           English Day 19-06-2561
20 มิ.ย. 2561           
ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมรณรงค์ดื่มนม
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 2561           Happy Feast Day คุณพ่อเปาโล พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
29 มิ.ย. 2561            สวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย
05 ก.ค. 2561            ทัศนศึกษา อ.1 - ป.3

16 ก.ค. 2561           ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
21-22 ก.ค. 2561      การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
24 ก.ค. 2561           โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
25 ก.ค. 2561           กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต
26 ก.ค. 2561           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
01 ส.ค. 2561           กิจกรรมแนะนำกระแสเรียก
02 ส.ค. 2561           โครการ English and Chinese for Today
07 ส.ค. 2561           นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
10 ส.ค. 2561           กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
17 ส.ค. 2561           กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 2561           จัดกิจกรรม STEM “รถไฟฟ้าของเล่น”
22 ส.ค. 2561           โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
23 ส.ค. 2561           
Happy Feast Day ซิสเตอร์บุญเลื่อม สาระสุข
23 ส.ค. 2561           กิจกรรมเคลือบฟลูออไรค์
23 ส.ค. 2561           กิจกรรมโอวัลติน
23 ส.ค. 2561           มอบรางวัล
24 ส.ค. 2561           พิธีมอบตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
24 ส.ค. 2561           มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ  "NST FAIR 2018"
30 ส.ค. 2561           กิจกรรมกีฬาสี 2018/1
03 ก.ย. 2561           โครงการนิเทศกัลยาณมิตร เขตการศึกษา 3
04 ก.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
04 ก.ย. 2561           Super Kart Thailand 2018
05 ก.ย. 2561           การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา เขต 3 เตรียมจัดงานวิชาการเขต
06-07 ก.ย. 2561      ทดสอบการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ป.1-ป.6
14 ก.ย. 2561           การทดสอบการอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3
29 ก.ย. 2561           บรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างพลังคิด เสริมพลังใจ"
01 ต.ค. 2561           ค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3
04 ต.ค. 2561           ครูสัมมนา "ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนารีเวช"
05 ต.ค. 2561           อบรมเชิงปฏิบัติการ
08-09 ต.ค. 2561      โครงการยกระดับประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

11-12 ต.ค. 2561      โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง