กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เทอม 1
 4-5/5/2560          ประมวลภาพพักผ่อนครูประจำปี ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี
06/6/2560        English Day 1 /2560
02/7/2560        มิสซาชาวเวียดนามประจำปีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของชาวเวียดนาม
04/7/2560        English Day 04-07-60
06/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
07/72560         กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ชุดที่ 1   ชุดที่ 2
13/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

15/7/2560        อบรมเชิงปฎิบัติงาน STEM
20/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นอนุบาล

21-22/6/2560   โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24/7/2560        โครงการหน้าห้องน่ามอง
25/7/2560        English Day 25-07-60
25/7/2560        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27/7/2560        ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
27/7/2560        กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
01/8/2560        ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
01/8/2560        เบ๊นโบ๊ทเข้าจัดกิจกรรม
03/8/2560        กิจกรรม English and Chinese to Day
04/8/2560        ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

08/8/2560        กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
10/8/2560        มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11/8/2560        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
11/8/2560        ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV (สร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก)
15/8/2560        English Day 15-08-60
 
28/8/2560        นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
29/8/2560        English Day 29-08-60
30/8/2560        กีฬาสี(Blue & White Game 2017) Canon 6D, Canon 60D, กล้องโรงเรียน
01/9/2560        กีฬาสี(Blue & White Game 2017) Canon 6D, Canon 60D, กล้องโรงเรียน
07-08/9/2560   ทดสอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2
07/9/2560         กิจกรรม Bible
09/9/2560         อบรมพระคัมภีร์ ครูคาทอลิกเขต 3
11/9/2560          โครงการแลตตาซอย รักแม่ ปี 2560
12/9/2560          กิจกรรม English to Day 12/9/2560
13/9/2560          ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
14/9/2560          นิเทศกัลยาณมิตรการสอน เขตการศึกษา 3  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

22/9/2560         ประชุมคณะกรรมการวิชาการเขต 3
02/10/2560        กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง

03-05/10/2560   กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
08-10/10/2560   โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
 
กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เทอม 2